آرشيو گالري
1
1
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
بنای ما بر این است که فرمایش رهبر عزیزمان مبنی بر حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را تحقق ببخشیم و سعی در این داریم که با انتخاب کاندیدای اصلح شهرمان را به سوی پیشرفت و حرکتی رو به جلو سوق دهیم.
ax
salam